fbpx

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Arnhem

Door de verhoogde instroom van vluchtelingen en de ontstane inhumane situatie in de opvang in ter Apel, zet het college zich de komende maanden in voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. We zijn met het COA in gesprek over 300 plekken verdeeld over 2 locaties die nadrukkelijk tijdelijk van aard zijn.

Aanleiding
De aantallen vluchtelingen nemen toe. Het kabinet heeft Afghanen geëvacueerd en door versoepeling van coronamaatregelen zijn er meer vluchtelingen uit Syrië, Irak, Iran en Turkije. Naast de toename van de instroom stokt de uitstroom uit de opvang door de krapte op de woningmarkt. Hierdoor is een situatie in Nederland ontstaan waarin de huidige locaties voor vluchtelingenopvang de toestroom niet meer aankunnen. Per direct zijn duizenden extra plekken nodig in Nederland om vluchtelingen op humane wijze op te kunnen vangen. Het kabinet heeft een dringend verzoek gedaan aan alle Commissarissen van de Koning om extra plekken voor tijdelijke noodopvang te creëren. Naast de gemeente Arnhem zetten ook andere gemeenten zich de komende tijd in voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen, o.a. in Nijmegen (1000), Ede de Harskamp (750), Rheden (130) en Winterswijk (100).

Tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Arnhem
De urgentie is hoog, de tijdelijke opvang van vluchtelingen is noodzakelijk. Het gaat hierbij om de tijdelijke opvang van vluchtelingen, niet om de structurele uitbreiding van opvanglocaties. Bij de opvang wordt vanzelfsprekend gekeken of het plan past in de omgeving en vluchtelingen op goede wijze kunnen worden opgevangen. Daarnaast zullen we concrete afspraken met COA maken over de eindtermijnen van de locaties.

1. Cruiseschip
Rederij United Rivers stelt een cruiseschip beschikbaar voor de noodopvang van vluchtelingen. Op het cruiseschip kunnen maximaal 200 vluchtelingen opgevangen worden, het gaat hierbij om alleengaande vluchtelingen en echtparen. Het schip wordt begin november (verwachting 5 november a.s.) aangemeerd ter hoogte van de Scheepvaartwinkel aan de kade. Het gaat om een periode van maximaal 6 maanden.

2. Uitbreiding POLlocatie Groningensingel
Het COA onderzoekt of de POL-locatie aan de Groningensingel uitgebreid kan worden met 100 plekken. Dit betekent dat er een paviljoen bijgeplaatst wordt op het terrein. Op deze locatie kunnen ook gezinnen opgevangen worden. Voor het uitbreiden van de POL-locatie wordt nog een plan gemaakt. Het gaat om tijdelijke opvang voor een periode van 1 tot maximaal 2 jaar.

Agenderen Rijk
We maken tijdelijke opvang mogelijk. Dit biedt geen oplossing voor de structurele opvangvraag. De problemen in de opvang zijn grotendeels ontstaan door de wooncrisis; het grote tekort aan woningen in Nederland. De opvang en huisvesting van vluchtelingen vraagt om een heldere koers van het Rijk op hoe in te spelen op de fluctuatie van de instroom en het beschikbaar hebben van opvangplekken, de spreiding van de opvangplekken en het bevorderen van de uitstroom / huisvesting van statushouders. Wij zijn en blijven hierover in gesprek met de provincie en het Rijk. We hebben hierbij aangegeven dat we het Rijk helpen bij de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen, maar dat we hierin ook steun van het Rijk en een koers op lange termijn verwachten. Het gaat dan over wat het effect op de lange termijn is en welke acties hierbij nodig zijn, zodat dit soort situaties in de toekomst uitblijft.

Consequenties
We realiseren ons dat de opvang van mensen in nood veel vraagt van onze stad en wijken. Gezien de urgentie achten wij Arnhem draagkrachtig genoeg om tijdelijke opvang te bieden. Het COA is en blijft primair verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, ook als het gaat om noodoplossingen.

Communicatie en participatie
We informeren de wijkbewoners en de raad, vandaag, gelijktijdig per brief en organiseren samen met COA een informatieavond in de betreffende wijken. Hierbij zijn de Teams Leefomgeving uiteraard betrokken. We zullen informatie op de website zetten en stellen een e-mailadres en een telefoonnummer ter beschikking, waar de inwoners met vragen terecht kunnen.

COA zet zich, in samenwerking met lokale verenigingen, stichtingen en Vluchtelingenwerk, in voor binding met de buurt en participatie van de vluchtelingen. Wij vinden het belangrijk dat er een goede relatie met de buurt is. Hierover zullen we concrete afspraken maken met COA over participatie van vluchtelingen en communicatie naar en betrokkenheid van de buurt.

Op deze manier leveren we een bijdrage aan het humaan opvangen van vluchtelingen en geven wij gehoor en uitvoering aan de dringende oproep van het Rijk aan extra tijdelijke opvangplekken.

Mocht er in de toekomst meer tijdelijke noodopvang nodig zijn dan zullen wij de mogelijkheden daartoe samen met de regio en het COA onderzoeken. U wordt hierover dan uiteraard geïnformeerd.

Tot slot over de Kade
Samen met het COA organiseren we op vrijdag 5 november a.s. een digitale bewonersavond van 18.30 tot 19.30 uur over de Kade waar het cruiseschip gaat aanmeren. Mail naar opvanglocatiesarnhem@coa.nl als u bij deze digitale bewonersavond aanwezig wilt zijn.

Bij vragen kan men contact op nemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem via telefoonnummer: 0800-1809 op werkdagen.

 

Gemeente Arnhem

 

ArnhemMail

ArnhemMail plaatst berichten van de gemeente Arnhem.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart