Planning project Rijnkade

Vanuit Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is er een update inzake de ontwikkelingen over de Rijnkade. Een hele goede voorbereiding om 1.2km aan kademuur te vervangen en het resterende deel op wat punten te wijzigen heeft ook meer werk dan gedacht in de voorbereidingen. De gesprekken met bewoners, ondernemers, gemeente Arnhem en derden lopen ook al sinds 2017 en het WRIJ verwacht nog steeds eind 2021 te kunnen beginnen. Bij deze geven zij je nu een update over de stand van zaken.

https://arnhemshart.nlPlanning project Rijnkade:
Het project bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde voorkeursalternatief technisch uitgewerkt naar een referentieontwerp. Dit geeft een beeld van hoe de waterkering van de Rijnkade er straks uit komt te zien.

Het referentieontwerp wordt vervolgens vertaald naar een projectplan Waterwet waarin de aanleiding van de versterking van de kade, het ontwerp van de versterkte kade en de manier waarop deze gerealiseerd moet worden staan omschreven. Het projectplan Waterwet gaat vervolgens samen met de verschillende benodigde vergunningen ter inzage, zodat u hier formeel op kunt reageren.

Het proces van de technische uitwerking van het referentieontwerp duurt helaas langer dan van tevoren voorzien. Dit heeft te maken met een aantal technische aspecten die complexer blijken dat van te voren gedacht. Daarnaast spelen ook de maatregelen tegen het coronavirus (en het op afstand werken) een rol.

Dit heeft er toe geleid dat het referentieontwerp en het projectplan Waterwet naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 worden afgerond. Vervolgens gaat het projectplan Waterwet samen met andere benodigde besluiten in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage.

Wat kunt u van ons verwachten?:https://arnhemshart.nl
Wij blijven u informeren over belangrijke mijlpalen zoals de afronding van het referentieontwerp en het moment waarop de plannen ter inzage gaan.

Zodra het referentieontwerp is afgerond zullen we u tijdens een informatieavond uitgebreid informeren over hoe de Rijnkade er straks uit komt te zien. Rekening houdend met de ontwikkelingen omtrent de corona-maatregelen zal dit mogelijk digitaal gebeuren.

MER-beoordelingsbesluit provincie Gelderland:
Voordat het project Rijnkade wordt uitgevoerd, moet in beeld worden gebracht wat de mogelijke effecten voor het milieu zijn.

In de nieuwsbrief van juni hebben we u al geïnformeerd over het proces waarin de verwachte effecten van het project op het milieu in beeld worden gebracht met een MER-beoordeling (MER staat voor milieueffectrapportage). Er wordt op hoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er zouden kunnen zijn voor aspecten als bijvoorbeeld natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden.

https://arnhemshart.nl/MER-beoordelingsbesluit:
Op basis van de MER-beoordeling besluit de provincie of de milieueffecten uitvoeriger onderzocht moeten worden met een Milieueffectrapportage (MER). In de MER-beoordeling wordt geconcludeerd dat er voor de meeste aspecten geen negatieve milieueffecten zijn. Voor een enkel aspect, zoals de leefbaarheid tijdens de uitvoeringsfase van het project, is deze beperkt negatief. Gezien de beperkte en merendeels tijdelijke effecten heeft de provincie Gelderland besloten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) opgesteld hoeft te worden.

De MER-beoordeling en het MER-beoordelingsbesluit van de provincie Gelderland worden te zijner tijd ter inzage gelegd met andere benodigde besluiten voor het project Rijnkade. Zodra u deze kunt inzien, informeren wij u hierover.

Puzzelen met bomen:https://arnhemshart.nl/
Een groene levendige Rijnkade, dat is de titel van het voorkeursalternatief (VKA) dat we nu verder technisch uitwerken.

Dat we de Rijnkade groener gaan maken, betekent niet dat er geen bomen zullen verdwijnen. Bij het Roermondsplein wordt, net zoals nu al bij het provinciehuis, een groen talud gecreëerd. Hiervoor moet het bestaande maaiveld schuin worden afgegraven. De bomen die hier op dit moment nog staan, zullen verdwijnen.

In het VKA is er voor gekozen om de, bomen (vooral lindebomen) op de hoge kade te sparen en deze bomenrij in ere te herstellen door de aanplant van nieuwe bomen op de plekken waar nu geen boom meer staat. In de planuitwerking blijkt het een flinke uitdaging om daadwerkelijk al deze bomen te sparen, ondanks dat de muur van de nieuwe waterkering op een aantal meters afstand van de bomen is gepland.

Bij een aantal bomen komt de nieuwe kering enkele meters dichter bij de bomen dan nu het geval is. De ontwerpers van de waterkering en de boomexperts zijn samen aan het puzzelen hoe we, rekening houdend met het wortelstelsel van de bomen, straks de nieuwe kering kunnen bouwen. Binnenkort zal er op een aantal locaties ook een boomwortelonderzoek worden uitgevoerd.

Onderzoeken:
De komende maanden ronden we het referentieontwerp af. Dit referentieontwerp vormt de basis voor het projectplan Waterwet wat we volgend jaar in procedure brengen.

Om het ontwerp verder uit te werken voor de aannemer die het werk straks uit gaat voeren, zijn er extra gegevens nodig van de ondergrond van de Rijnkade. Deze gegevens zullen de komende maanden worden verkregen door middel van het uitvoeren van een sonderingsonderzoek.

Bij een sondering wordt vanuit een vrachtwagen een metalen stang verticaal in de grond gedrukt. Uit de weerstand die deze stang tijdens het in de grond drukken ondervindt, kunnen grondeigenschappen worden afgeleid zie nodig zijn voor de detailberekeningen van de aannemer.

https://arnhemshart.nl/Het onderzoek en de voorbereiding hierop brengt (verkeers)overlast met zich mee. In verband met het toch al zo beperkte terrasseizoen hebben we dit sonderingsonderzoek uitgesteld tot dit najaar.

Niet de gehele waterkering op de Rijnkade wordt vervangen. Sommige delen, zoals de witte kademuur bij de Boterdijk en de kademuur bij de afrit van het voormalig Coberco-terrein, kunnen met een kleine aanpassing behouden blijven. In september hebben we een onderzoek laten doen naar de betonkwaliteit van deze muren, om zo te kunnen vaststellen voor hoeveel jaar de waterkering, na versterking, weer vooruit kan. Uit dit onderzoek is gebleken dat het beton van zeer goede kwaliteit is wat betekent dat de waterkering hier, net als de nieuw te bouwen kering, minimaal voor 50 jaar mee kan.

Waterschap Rijn en IJssel

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart