fbpx

Extra inzet op voorkomen van – en hulp bij schulden

De coronacrisis treft veel Arnhemmers. De impact is groot, zeker bij mensen die zich al in een kwetsbare positie bevonden. Huishoudens die tot voor kort alle eindjes nog net aan elkaar konden knopen, kunnen dat misschien niet meer als aan de tijdelijk coulante houding van schuldeisers een eind komt. Laaggeletterdheid, het niet machtig zijn van de Nederlandse taal, schaamte of sociale isolatie zorgen er soms voor dat de stap naar de hulpverlening niet wordt gezet. Dat moet veranderen. Onder andere daarover gaat de uitvoeringsagenda schulddienstverlening, die het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.

Met de uitvoeringsagenda schulddienstverlening presenteert de gemeente een uitgebreid pakket aan concrete acties en maatregelen die ervoor zorgen dat schulddienstverlening, van preventie tot nazorg, voor elke Arnhemmer gemakkelijk vindbaar en inzetbaar is.

Mogelijkheden verkennen voor renteloos krediet
De gemeente verkent op dit moment de mogelijkheden voor het aanbieden van een renteloos krediet om schulden te herfinancieren en de kosten voor de rente te dekken uit een fonds waaraan particuliere organisaties en schuldeisers bijdragen, zo staat in de uitvoeringsagenda. Verder wordt extra ingezet op communicatie, zodat inwoners goed weten waar zij terecht kunnen met hun financiële vragen en/of problemen. Richting de ketenpartners en richting schuldeisers wordt ook extra ingezet op communicatie zodat zij inwoners waar zij contact mee hebben, gericht kunnen verwijzen. Ook worden sinds deze maand gratis budgetchecks aangeboden om mensen inzicht te verschaffen in hun eigen financiële situatie en eventueel hulp te bieden in de vorm van een vervolgaanpak op maat. En de proef met schulddienstverlening aan ondernemers wordt geïntensiveerd.

Oog voor kwetsbare groepen
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Tijdige hulp bij financiële vragen of problemen is in deze crisistijd extra belangrijk, zeker bij kwetsbare groepen. We zetten als gemeente in de eerste plaats in op het voorkomen van schulden. Onder andere onze jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Het buddynetwerk van Opr€cht kan daar een goede rol spelen. Een tweede spoor is vroegsignalering. Als bij beginnende betalingsachterstanden meteen hulp wordt geboden, kan dat de inwoner veel ellende besparen. Daar waar wel problematische schulden zijn ontstaan helpen we mensen liefst zo snel mogelijk weer aan schuldenvrij toekomstperspectief. Tenslotte zetten we in op nazorg om te voorkomen dat mensen terug vallen.”
Ambitie

De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de visie Schulddienstverlening die de Arnhemse gemeenteraad eerder dit jaar heeft vastgesteld, met daarin een duidelijke ambitie: iedere inwoner schuldenvrij.

Gemeente coulanter bij terugvordering van schulden bij inwoners

De gemeente Arnhem neemt tevens extra maatregelen om te voorkomen dat bij inwoners schulden ontstaan door gemeentelijke belastingen of onterecht ontvangen uitkeringen. Dat staat in de brief die het college van B&W aan de gemeenteraad verstuurde. Met deze maatregelen voorkomen we zoveel mogelijk dat inwoners door toedoen van de gemeente onnodige schulden maken. De nieuwe maatregelen gaan in op 1 juli.

Nieuwe schulden voorkomen
Wethouders Martien Louwers (schulddienstverlening) en Ronald Paping (armoedebeleid) vinden de nieuwe maatregelen niet meer dan logisch. Eind 2019 nam de gemeente al maatregelen om bestaande schulden niet onnodig op te laten lopen, bijvoorbeeld door geen incassokosten en rente over de schulden te berekenen. Ook werd voor bijstandsschulden een soepeler kwijtscheldingsbeleid ingevoerd. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om juist te voorkomen dat er nieuwe schulden bij inwoners ontstaan, door toedoen van de gemeente.

Kosteloze betalingsherinnering
Paping: ‘Voor de inning van de gemeentelijke belastingen voeren we een kosteloze betalingsherinnering in. Tot nu toe kreeg iemand meteen een aanmaning met extra kosten als de belasting niet op tijd betaald werd. En dat kon ook weer tot extra schuld leiden.’
Louwers: ‘Als gemeente zetten we ons extra in om schulden bij inwoners te voorkomen en op te lossen. Dan moet je ook kritisch kijken naar je eigen rol als schuldeiser. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat iemand door toedoen van de gemeente in de schulden komt.’

Minder snel terugvorderen
Wie onterecht teveel uitkering heeft ontvangen, moet het teveel ontvangen bedrag in principe aan de gemeente terugbetalen. Daar gaat de gemeente nu soepeler mee om. Zo zal de gemeente niet terugvorderen als de inwoner alle gevraagde informatie correct aanlevert en de gemeente een beoordelingsfout maakt bij het toekennen van de uitkering en daardoor teveel uitkeert. Wanneer de inwoner daarnaast bij een wijziging in zijn situatie op tijd daarover gegevens verstrekt, maar de gemeente wijzigt of beëindigt de uitkering niet op tijd, wordt de periode waarover wordt teruggevorderd verkort van 6 maanden naar 6 weken. Louwers: ‘We willen natuurlijk voorkomen dat er iets mis gaat en mensen teveel ontvangen uitkering moeten terugbetalen, daar gaan we ons ook extra voor inzetten. We willen niet dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van een vergissing van ons.’

De gemeente denkt dat deze extra coulance jaarlijks circa €125.000 kost. Dat komt vooral door het versturen van extra betalingsherinneringen. Ook wordt er minder geld teruggevorderd.

 

Meer informatie en aanvragen hulp? Kijk hier dan verder!

ArnhemMail

ArnhemMail plaatst berichten van de gemeente Arnhem.

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart