fbpx

Jaarverslag 2023

Sociaal jaarverslag Stichting Arnhems Hart 2023

Voorwoord:
Van bewonersgroep (2016) naar een Stichting sinds maart 2023. We gaan het 8e jaar in en nog steeds met heel veel plezier werken we samen met de inwoners aan een leefbare binnenstad. Als Stichting bieden we je ons eerste jaarverslag aan waarin we je meenemen naar het afgelopen jaar 2023 en vooruit kijken naar 2024.

Stichting Arnhems Hart is een organisatie die actief de belangen van de inwoners behartigt en bijdraagt aan een leefbaar, groene en gemeenschapsgerichte binnenstad in Arnhem. Met als doel: de binnenstad verbeteren voor mens en dier.

Naar onze overtuiging is met goede participatie van de inwoners veel mogelijk en komt er hierdoor ook meer betrokkenheid. Mede dankzij de knijpploeg, die wekelijks diverse malen (zwerf)afval opruimen alsook het realiseren en/of onderhouden van groen in de binnenstad, heeft Stichting Arnhems Hart een herkenbare functie ontwikkeld bij de inwoners van de Arnhemse binnenstad.

Daarnaast onderhoudt de Stichting goede contacten met de Gemeente Arnhem, ondernemers, gesprekspartners en aannemers waardoor korte lijnen zijn ontstaan om zaken eerder op te pakken en te realiseren.

Het jaar 2024 en de belangrijkste activiteiten:
Stichting Arnhems Hart is een organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de inwoners van de binnenstad van Arnhem. Het doel van de Stichting is om de gemeenschap actief te betrekken bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in hun leef omgeving en hen zo de mogelijkheid te bieden om hun stem te laten horen. De Stichting hecht veel waarde aan de mening van de inwoners en gelooft in een open en transparante communicatie met alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, aannemers en gesprekspartners. Het is immers een tweerichtingsproces. Dagelijks zijn de vrijwilligers aanwezig in de binnenstad en gaan zij in gesprek met inwoners en ondernemers. Het gaat dan over onderwerpen zoals vergroening, parkeer-problemen, (zwerf)afval, weesfietsen, verkeersveiligheid en overlast. Mede hierdoor heeft de Stichting eigenlijk automatisch een conciërge functie gekregen.

• Een belangrijke jaarlijkse activiteit van onze Stichting is de uitgebreide schouw, waarbij inwoners knelpunten kunnen aandragen om zodoende tot een verbetering van de binnenstad te komen. Daarnaast worden er regelmatig kleine schouwen georganiseerd na herinrichtingen of oplevering van (groen)projecten om o.a. de toegankelijkheid te beoordelen. Dit vindt plaats vaak in samenwerking met het APCG. Immers een schone, veilige en een goed toegankelijke binnenstad is van groot belang.

• De Stichting organiseerde in 2023 periodiek verschillende activiteiten voor iedereen. Deze activiteiten variëren van vergroeningsinitiatieven tot spelmiddagen, wandelingen, themabijeenkomsten en feestelijke vieringen. Ook in 2024 zal hiermee worden door gegaan.

• De maandelijkse buurttafel (1e maandag van de maand) is een uitgelezen kans om met elkaar in gesprek te komen over het wel en wee van onze binnenstad. Naast de gebruikelijke updates worden o.a. wethouders, raadsleden en ambtenaren van de Gemeente Arnhem als gast uitgenodigd. Zij hebben met de aanwezigen gesproken over diverse onderwerpen. De ambtenaren konden in- en output kwijt en verkregen ook informatie over onderwerpen/knelpunten m.b.t. afval, huisvesting, verkeersproblematiek, overlast, het onderhoud en de veiligheid van de binnenstad. De aanwezigheid van de wijkagenten wordt als zeer positief en laagdrempelig ervaren.

• De Stichting heeft een “knijpploeg” die wekelijks een deel van de binnenstad schoonmaakt en tegelijkertijd let op veranderingen en (uitgevoerde) reparaties in de openbare ruimte (schoon, heel & veilig). Tijdens de rondes schromen zij ook niet om anderen, zoals (horeca)ondernemers, aan te spreken en/of verbetervoorstellen te doen.

• Participatie is een kernwaarde voor Stichting Arnhems Hart en dankzij de vele vrijwilligers worden waardevolle contacten gelegd met zowel inwoners als ondernemers.

• Artikelen, enquêtes, (horeca)vergunningen, evenementen, projecten en raadsvoorstellen die betrekking hebben op de binnenstad worden met de inwoners gedeeld. De verslagen van de maandelijkse buurttafels worden op de website van Stichting Arnhems Hart geplaatst.

• Onze website die we dagelijks updaten wordt steeds meer en intensiever bekeken en gelezen. Daarnaast kan men ons volgen op de meeste sociale media. We promoten evenementen/activiteiten online alsook in de Arnhemse Koerier. Deze krant is een goede aanvulling op inwoners die digitaal niet vaardig zijn. Daarnaast kunnen de binnenstad inwoners, op verzoek, een papieren versie ontvangen van een verslag van de buurttafel en/of raadsvoorstel en/of ons eigen telefoonnummer bellen.

Financiële informatie:
Onder transparant valt ook de jaarlijkse controle door de kascommissie waarin we onze uitgaven en inkomsten over het boekjaar laten controleren en toetsen.
Onze penningmeester geeft uitleg over de in- en uitgaven die er hebben plaatsgevonden. De kascommissie doet vervolgens hiervan verslag tijdens de buurttafel en verleent de Stichting decharge.

Penningmeester: De bankrekening is geopend bij de Regiobank op 1 juni 2023. Eerste bijschrijving was op 20 juni 2023 en dit betrof het restant kas, €293,08 credit, van de bewonersgroep waaruit onze Stichting is voortgekomen. In principe stond de rekening eerst op een negatief saldo van € 4,50, maar omdat deze kosten vanwege een vergissing door de bank zijn vergoed laten we dit buiten beschouwing op de balans. Om dezelfde reden hebben wij naast deze vergoeding op 6 juli 2023 een bedrag van € 30,- ter compensatie ontvangen.

INKOMSTEN:
Saldo bankrekening per 20-6-2023 (eerste bijschrijving): €293,08
Donaties/subsidies : €2288,06
—————————
TOTAAL: €2581,14
—————————
UITGAVEN:
Werking en kosten Stichting: € 38,56
Declaraties (gemaakte kosten): € 1068,09
In kas op 31-12-2023: € 1474,49

Op 22 maart 2024 is er een kascontrole geweest door de kascommissie en akkoord bevonden.

Ontwikkelingen en plannen 2024:
In 2024 hebben raadsvoorstellen c.q. projecten zoals het duurzaam mobiliteitsplan, parkeervisie, Zero-emissie, van het gas af, parkeervisie, herinrichtingen, deelvervoer invloed op het leefklimaat van de bewoners van de binnenstad. Ook staan er plannen op stapel om het leven van de inwoners (financieel) leefbaarder te maken, denk b.v. aan het armoedebeleid, (opvang), dak- en thuislozen, laaggeletterdheid, GelrePas, LHBTIQ+, extra toeslagen et cetera. Allemaal zaken waarmee onze binnenstad inwoners mee te maken (kunnen) hebben. Uiteraard zal de Stichting de in- en output vanuit o.a. onze buurttafels meenemen en naar voren brengen bij de raadsvergaderingen en gesprekken met ambtenaren.

Er ligt een opdracht vanuit de inwoners om een laagdrempelige buurthuis c.q. ontmoetingsplek te realiseren. Een locatie waarbij iedereen welkom is en activiteiten georganiseerd kunnen worden. De Gemeente verwijst nu nog inwoners naar gelegenheden die buiten de binnenstad liggen, voor ouderen en mensen met een minima en/of beperking is dat een grote (financiële) hobbel om naar toe te gaan.

Voor Corona stond het onderwerp eenzaamheid prominent op de agenda, de gesprekken hierover zijn inmiddels weer opgestart. De Stichting wil daarbij ook de jeugd betrekken aangezien jongeren nog niet echt vertegenwoordigd zijn in de binnenstad. Ondanks dat we jongeren wel (aan)spreken in de binnenstad is er een kloof merkbaar tussen de generaties. Wat zou het mooi zijn als oud en jong in een buurthuis samen hun potje koken of kaarten en meer van elkaar leren. Tijdens gesprekken met o.a. de jeugdraad blijkt dat zij hier ook behoefte aan hebben.

Wanneer we kijken naar activiteiten en evenementen, kan er veel georganiseerd worden. Doel is om samen met de inwoners te ondernemen en hen vanaf de start te betrekken. Vanuit de inwoners zijn er enorm veel activiteiten aangedragen die men met elkaar zou kunnen doen. Ook zal de Stichting inzetten op activiteiten met een doel zoals (korte) cursussen, te denken valt aan EHBO, AED, budget, valpreventie, schilderen/krijttekenen, bloemschikken/kweken et cetera.

Vergroenen is een “hot” item geworden sinds de klimaatverandering. De zomers worden allengs warmer en heter en niets verkoelender is het om onder begroeiing te kunnen vertoeven. Een aantal vergroeningsprojecten liggen op de tekentafel en/of staan gepland om uit te voeren. Het gezamenlijk onderhouden van diverse openbare groen plekken is belangrijk en waar mogelijk, zullen wij wederom het komend jaar de vluchtelingen hierbij betrekken. Daarnaast wil de Stichting graag de Sint Jansbeek beter gaan onderhouden daar waar het gaat om het opruimen van (zwerf)afval.

Als Stichting zijn wij blij verrast met de donaties die we in 2023 hebben ontvangen van particulieren en passanten die ons een warm hart toedragen.
Gelet het vorenstaande heeft de Stichting een ANBI functie aangevraagd en inmiddels toegekend gekregen. Als Stichting hebben wij de wens geuit richting de Gemeente Arnhem dat wij vanuit het wijkbudget een vast jaarlijks bedrag ontvangen. Dit budget is bedoeld om het werk van de Stichting mogelijk te maken c.q. voort te zetten. Momenteel moet de Stichting voor elke aanvraag deze indienen bij Arnhem6811 en is het afwachten of het bedrag uiteindelijk gehonoreerd zal worden. Wij ervaren deze procedure als een grote belemmering bij het opstarten van een evenement en erger nog, sommige activiteiten kunnen niet worden gerealiseerd.

Tenslotte
Ook in 2024 rekenen wij op de inzet van de inwoners van de binnenstad bij het mede realiseren van de vele projecten die ten goede komen aan een sociaal, schoon, heel, veilig en leefbare binnenstad: het Hart van Arnhem.

*Voor akkoord tijdens de buurttafel op woensdag 3 april 2024 te Arnhem.

Voorzitter: Dhr. E. Wiessenberg
Secretaris: Dhr. E. Poll
Penningmeester: Dhr. G. Schoonebeek
Bestuurslid: Mevr. H. de Jager
Bestuurslid: Mevr. M. Kramer

 

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart