fbpx

09-Buurttafel Arnhems Hart 19-12-2021

09-Buurttafel Arnhems Hart 19-12-2021

Coehoorn:
Helaas zijn er geen echte archeologische vondsten in het Coehoornpark. De grond was toch teveel verstoord door eerdere werkzaamheden. Er is nog wel een stukje muur gevonden die mogelijk nog van de Sint-Eusebiuskerk afkomstig is. Nu staat er bouwhekken omheen en medio 2022, na het verkrijgen van de vergunningen, gaat men starten met bouwen.

Inmiddels is ook de grond van voormalige BS De Rank verkocht aan DID projectontwikkelaars door stichting Coehoorn Centraal. Hier komen 24 sociale huurwoningen en werkateliers te staan.

Voor plot 3 (Bergstraat) heeft men nu vier inzendingen binnen die straks aan de direct aanwonenden voorgesteld gaan worden. Deze direct aanwonenden worden binnenkort persoonlijk, per brief, benaderd door de gemeente. Alleen zij kunnen dan, van 3 tot 17 januari 2022, stemmen op één van de vier ingediende voorstellen. Dat kan online met een code of via een soort afspreek/inloop uurtje.

Op dinsdag 11 januari 2022 worden geïnteresseerden/Coehoornbewoners geïnformeerd over de stand van zaken, Bergstraat en de vier voorstellen. Vanwege de dan geldende coronamaatregelen zal dit mogelijk online plaats vinden.

Hotel Old Dutch is verkocht, men wil deze transformeren tot 9 appartementen. Vergunningstraject loopt momenteel.

Stationsplein-West 30:
Het pand van Rijksvastgoedbedrijf zal circulair en duurzaam worden. Een binnentuin met waterpartij en aan de Renssenstraat zal het verhoogd worden. Na een prijsvraag onder studenten is de winnaar bekend die de verbouwing beramen op €450.000. Er wordt veel ingezet op lokale ondernemers als leverancier en onderaannemer.
https://arnhemshart.nl/nieuws/spectaculair-plan-voor-stationsplein-west-30-van-rijksvastgoedbedrijf/2021

Opmerkelijk is dat ondanks de belofte om omwonenden goed op de hoogte te houden dit zeer minimaal is gedaan tot op heden. Zo werden ook de vergunningaanvragen en besluiten niet gedeeld door het Rijksvastgoedbedrijf in de updates. Aangezien de lijst van omwonenden ook in ons bezit is hebben wij een update mail verzonden.

Blauwe Golven:
N.a.v. opmerkingen en het bestuderen van het ontwerp, inzake de herinrichting, hebben we een gesprek gehad samen met gemeente en het APCG. Hierin zijn een aantal zorgen besproken m.b.t. ongelijke wegen, toegankelijkheid e.d.

Daarnaast is er nog een apart gesprek geweest met de gemeente en Arnhems Hart over o.a.; het alcoholverbod door te trekken t/m ArtEZ, de verlichting, de graffitiberg, de toegankelijkheid, planten van vrucht- en notenbomen bij de graffitiberg, verduidelijk 30km/u wegen en parkeerplaats d.m.v. belijning en bebording, ondergrondse containers voor plastic/oud papier toevoegen, en het plaatsen van vogel- en vleermuizenkasten.

Tevens zal men gaan kijken naar de gratis parkeerplaatsen Boterdijk. Deze hebben een behoorlijke make-over nodig en het is een vrijplaats geworden voor ongewenste personen. In de weekenden staan er diverse busjes van pakketvervoerders en wordt er ingebroken, gedeald en gebruikt.

Racebaan-rondweg:
Er is veel gepraat, uitgezocht en gebeurd de laatste tijd. Zo hebben we o.a. een online bijeenkomst gehad met veel gemeenten en professionals (ruim 200 pers.) Hierin is veel info uitgewisseld uit de verschillende onderzoeken. Arnhem staat niet alleen, maar is het een landelijk probleem. We gaan dan ook met onze landelijke gesprekpartners optrekken richting het kabinet, VNG en de EU. Recent is een (update)artikel geplaatst: https://arnhemshart.nl/nieuws/gelukkig-is-het-guur-en-nat/2021

Het plan dat we samen met VVN hebben gemaakt m.b.t. aantal punten op/rond de singels zal men verder bekijken. Afdeling mobiliteit geeft aan dat er veel niet klopt als het gaat om uniformiteit en veiligheid in de binnenstad. Dat ze voor dit plan al langer tijd nodig hebben dan eerst aangegeven geeft eigenlijk hoop.

De laatste tijd worden we geregeld benaderd door de politieke partijen over verkeer(overlast) en de wegen in de binnenstad. Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen is dit wel bij elke partij een aandachtspunt geworden. Dat wij de partijen geregeld op de hoogte houden van updates e.d. betrekken we ze ook beter in de gehele (trage) voortgang. In het manifest naar de gemeenteraad verkiezingen benadrukken we nogmaals de verkeersproblemen.

Flitspalen:
De flitspalen zijn nog steeds (helaas) niet aangevraagd. Voor tracé Weerdjesstraat moet men de aanvraag nog verduidelijken na vooroverleg met het CVOM. Men hoopt dit jaar daarvoor nog de aanvraag te kunnen versturen, alhoewel wij dat zeer betwijfelen.

De metingen gingen steeds mis op de Jansbuitensingel. Er is nieuw apparatuur gekocht die momenteel op de J. de Wittlaan getest wordt. Medio februari 2022 zal deze op de singel komen te staan. Wanneer deze uitslagen goed zijn kan een volledig ondersteunde aanvraag worden ingediend.

Als het CVOM de aanvragen binnen heeft gaan er nog minimaal vijf maanden overheen. Mocht er daadwerkelijk een aanvraag goedgekeurd worden dan zal er nog geen flitspaal staan deze zomer 2022. We blijven dan nog steeds afhankelijk van de reguliere acties die de politie en het verkeersteam houden.

Langstraat:
Om de illegaal rijdende voertuigen voor de woningen te stoppen zal er een poller (verzinkbare paal) komen. Deze gaat niet naar beneden wanneer men hier rijdt. Vanwege levertijd zal dit nog enkele maanden gaan duren tot plaatsing. Met de gemeente zal nog de juiste plek worden gekozen in januari 2022.

Bushalte Rijnstraat:
We hebben hier gekeken en zagen dat men meer inzet op het vergroenen dan op veiligheid en toegankelijkheid. Voor mindervaliden zijn er diverse minpunten opgesomd. Het aanwezige raadslid had zijn bedenkingen over het geheel. Er zijn diverse vragen per mail over gesteld maar deze werden eigenlijk grotendeels in de kiem gesmoord. Aangezien Fietsersbond niet gevraagd/betrokken is om hun mening te geven hebben wij hun mening gevraagd. Zij geven ook aan problemen te zien.

Wethouder:
Er is een heel fijn verrassend gesprek geweest met de wethouder en manager “Van Wijken Weten”. O.a. de kerstactie voor 2021 is goedgekeurd en komt hier een subsidie voor. Verder zal Team Leef Omgeving gaan aanschuiven aan de buurttafels.

Vergroenen singels/Vesta/de Markt:
De bomenrij langs de Jansbuitensingel wordt opgevuld. Ook de looppaden worden vernieuwd en oude bomen krijgen grondverbetering. De oude heestervakken worden aangepakt. Aangegeven dat er meer vaste planten in moeten komen i.p.v. de zomer en herfst wissels. Het aanplanten van de heesters willen we graag met de inwoners samen doen (febr./maart) in kader van participatie.
Interesse om mee te helpen?: redactie@arnhemshart.nl

De Jansbinnensingel wordt nog onderzocht. Hier liggen veel kabels/leidingen die dan mogelijk verplaatst zullen worden. Hier wil men ook graag de bomenrij weer sluitend maken.

Voor en naast Vesta/Zypsepoort komt nog een vergroeningsplan. Het fiets- en voetpad naast/bij Willemeen/Vesta zal worden aangepakt en hierdoor meer ruimte krijgen.
https://arnhemshart.nl/nieuws/jansbuitensingel-wordt-groener/2021

De Markt heeft 8 plantvakken die zwaar verwaarloosd zijn. Na twee jaar komt er eindelijk schot in. Er wordt eerst een plan gemaakt waar de aanwonenden straks mee kunnen helpen om in te planten e.d. (voorjaar 2022). De eerder geplande ondergrondse parkeergarage gaat niet door vanwege tekort financiële middelen.

Kerstboom:
Tijdens de begroting 2022 is aangenomen dat de kerstboom weer op het Audrey Hepburnplein komt. Graag hadden we deze al dit jaar gezien maar zal men eerst stroom e.d. moeten aanleggen. Afhankelijk van de ontwikkelingen inzake corona gaan we kijken of hier dan “Arnhem Samen” gehouden kan worden.

Buurthuis:
Tegen de afwijzing hebben we indertijd een bezwaar ingediend, dit bezwaar is ongegrond verklaard door de bezwarencommissie. Reden is dat de wethouder geen grondslag heeft gevoegd in de verstrekte subsidie plan. Kortom: op basis van geen regels had de gemeente ons bezwaar niet zo mogen afkeuren maar doordat het bij de bezwarencommissie kwam kon deze het wel afkeuren omdat er geen regels waren.

Bartokpark:
De ontwikkelaar laat weten n.a.v. vragen/opmerkingen meer tijd nodig te hebben voor een duidelijk ontwerp voor het appartementencomplex. Dit zal nu medio 1e kwartaal 2022 worden.

Weerdjesstraat 70:
Het voormalig advocatenkantoor zal niet omgebouwd worden tot appartementen. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR heeft een langdurig huurcontract afgesloten om hier kantoor te houden.

Het Kadehuis:
Naast het kantorenpand (Halvemaansteeg/Weerdjesstraat) staan nu een aantal groene portocabins voor de bouw van Het Kadehuis. Deze blijven staan tot de bouw klaar is. (medio 2023)

Om de buurt te ontlasten van o.a. het vele vrachtverkeer gaat men geregeld door in de ochtend- en avonduren. Hiervoor worden dan vergunningen aangevraagd en/of verleend vanwege o.a. geluidshinder.
https://arnhemshart.nl/?s=kadehuis

Koelwagens:
Er rijden diverse koelwagens in het winkelgebied en er omheen. Om producten optimaal vers en gekoeld te houden moet men de koelmotoren verplicht aanhouden (HACCP). We hebben, n.a.v. klachten, met diverse horecaleveranciers een goed gesprek gehad om rekening te houden met koelgeluid bij woningen.

Tevens zijn de leveranciers gevraagd om de vrachtwagens niet op o.a. fiets- en voetpaden te zetten vanwege hinder. Het Audrey Hepburnplein is hierdoor geen verzamel parkeerplaats meer sinds een aantal maanden.

Manifest:
De afgelopen maanden hebben veel inwoners van de binnenstad hun opmerkingen gegeven voor het manifest “De binnenstad geeft mee….”. A.s. woensdag zal deze tijdens de gemeenteraad aangeboden worden aangeboden worden aan de voorzitter die avond. Met het manifest vragen we aandacht voor de 10 hoofdpunten die verzameld zijn richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Slot:
Helaas weten we niet hoe het verder gaat inzake de corona en de maatregelen. Tot die tijd zijn dan alle maandelijkse buurttafels afgelast en zal er regulier een corona verslag komen. We blijven altijd bereikbaar via mail, telefoon en WhatsApp (redactie@arnhemshart.nl of 06-39872028).

Het bestuur wenst iedereen een prettige kerst en een gelukkig 2022 toe!

©ArnhemsHart.nl
19 december 2021.

 

Het manifest van Bewonersgroep Arnhems Hart.

Het manifest is op woensdag 22 december 2021 aangeboden aan het college, raadsleden en fractievolgers. Voorzitter Ahmed Marcouch heeft de papieren versie in ontvangst genomen van de voorzitter. In januari 2022 als alle politieke partijen bekend zijn zal het manifest nogmaals digitaal naar alle fracties gaan die op de kieslijst komen te staan in maart 2022.

Arnhem, 22 december 2021.

Geachte aanwezigen,

U bent zich nu volop aan het voorbereiden voor de verkiezingen in maart 2022. In de afgelopen jaren zijn er veel raadsvergaderingen met voorstellen en besluiten gepasseerd die onze binnenstad raken. U haalde daarvoor geregeld de meningen op van de inwoners van de binnenstad. Dat meningen zijn verdeeld, dat is logisch. Maar gelukkig bleef u in gesprek.

Gesprekken en meningen zijn belangrijk om besluiten te kunnen nemen die Arnhem aangaan. Keuzes maken is niet gemakkelijk, zeker als het gaat om euro’s die maar één keer uitgegeven kunnen worden.

De afgelopen maanden hebben we de inwoners van de binnenstad gevraagd om hun inbreng wat zij terug zouden willen zien in uw campagne. Die hebben we voor u samengevat in ons manifest “De binnenstad geeft mee….”.

Wij bieden u vanavond dit manifest aan via de voorzitter en gaan graag met u allen hierover in gesprek. Nu, maar ook na maart 2022.

Manifest

Arnhem, 22 december 2021.

Geachte mensen,

Voor u allen zal het de komende maanden een spannende en drukke tijd worden. U zult veel vergaderen, praten en strategische plannen uitwerken op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. U wilt goed voor de dag komen en de Arnhemmers overtuigen om op u te stemmen.
Met de tien hoofdpunten in dit manifest “De binnenstad geeft mee….”willen we u laten weten wat er leeft onder de inwoners van de binnenstad.

De binnenstad geeft mee….

De binnenstadsbewoners zijn best wel positief over hun woning en leefomgeving. Ze vinden het plezierig wonen in de binnenstad. Toch hebben ze zorgen over de toekomst van de binnenstad. Daarom willen ze u graag het volgende meegeven:

1. Toename van het verkeer(overlast)
Als gevolg van de nieuwbouw en de transformaties van kantoren naar woningen is het aantal inwoners van de binnenstad toegenomen. Zij ondervinden ook last van het toenemende verkeer(overlast). Zeker als we het hebben over de geluidsoverlast veroorzaakt door hardrijden, hard remmen, snel optrekken en knallende uitlaten op de rondweg, ook wel de racebaan genoemd.
We zouden graag zien dat hiervoor een oplossing komt. Nu duren de gesprekken met de gemeente te lang, en klinkt het te vaak “kan niet” en “is niet mogelijk”. We zouden graag een meer meedenkende houding zien en vaker horen “als we nou eens…”.

2. Afname leefbaarheid
Inwoners ervaren achteruitgang in de leefbaarheid van de binnenstad en zien een toename van bijvoorbeeld (zwerf)afval, hondenpoep, overlastgevers, slecht onderhouden plantsoenen en panden, alsmede een toename van geklieder met spuitbussen op huizen en gemeentelijke eigendommen. Hier zien we graag meer toezicht en handhaving

3. Verschraling en leegstand binnenstad
In de binnenstad, in de commerciële ruimten, zien we een enorme toename van horeca, en dan vooral dag horeca, zoals koffie tentjes. (Winkel)straten met een divers aanbod zijn aantrekkelijker voor inwoners, bezoekers en toeristen. Alhoewel het moeilijk zal zijn om een gemixt aanbod te krijgen is de wens om toch te kijken of hier in gestuurd kan worden. Mogelijk dat een brancheringsysteem, dat op warenmarkten gehanteerd word, een oplossing kan bieden.

Daarnaast zien we verdiepingen leeg staan wat zorgen geeft. Vooral als we kijken naar de woningnood die er momenteel heerst in Arnhem. Eerder was er een speciaal transformatieteam voor de lege kantoren. Waarom niet hetzelfde voor de lege verdiepingen om deze makkelijk om te toveren tot appartementen en/of kamers. Zo krijgt men een mix van afwisseling, levendigheid en sociale controle in het winkelgebied.

4. Fietser in de knel
In Arnhem wordt steeds vaker de fiets gepakt in plaats van de auto. Door corona kreeg dat nog een extra impuls. Dat is fijn want fietsen is gezond en draagt bij aan het verminderen van de luchtvervuiling. Echter, inwoners zien door de hele binnenstad (brom)fietsen, scooters en bakfietsen overal en nergens geparkeerd staan. De reling van de Jansbeek is nu wel de langste fietsenrek van Arnhem te noemen. Daarnaast meer (zichtbare) openbaar, bovengronds, fietsenstallingen met mogelijkheden voor elektrisch laden. En veiliger fiets- en wandelpaden in de binnenstad.

Tevens zien inwoners van de binnenstad graag dat het (ik mag hier toch fietsen?) gedoogbeleid in het winkelgebied heel snel geschrapt wordt. Door dit gedoogbeleid is het onoverzichtelijk en onveilig voor voetgangers waarbij (bijna) aanrijdingen dagelijks voorkomen.

5. Zichtbaarheid gezag
De huidige zichtbaarheid en grote inzet van de twee wijkagenten wordt enorm gewaardeerd. Maar we weten dat Handhaving Arnhem kampt met tekort aan mensen, daardoor blijven zaken lang liggen, worden niet (correct) opgepakt, of te ‘simpel’ afgedaan. Extra mensen vinden is lastig, maar noodzakelijk. Met de komst van de scanauto verdwijnen straks tevens de extra ogen en oren van de parkeercontroleurs in de wijken. Een samensmelting van beiden, Handhaving Arnhem en P1 Parking, zou in onze ogen veel beter zijn.

6. Het kan groener
Parkenstad Arnhem is in de binnenstad vooral het groen door de groene singels, maar dan is het dat ook wel. Het kan veel meer groener! Door de actie van de Corton stalen plantenbakken, en de klimpalen is er wel meer groen gekomen maar nog onvoldoende voor het klimaat, hittestress en biodiversiteit. Als de temperaturen stijgen, drogen die bakken uit en daarnaast zijn het verkapte prullenbakken geworden. We missen naast bomen dan ook afwisselend plantsoen in de binnenstad.
Door bij transformaties, nieuwbouw en herinrichtingen minimaal 30% (verplicht) aan groen toe te voegen kan al veel bereikt worden in onze binnenstad. Maar geef daarnaast inwoners veel meer de ruimte een groenstrook of plantsoen in te richten en zelf onderhouden.

7. Verbetering toegankelijkheid
Dat laat nog wel veel te wensen over in Arnhem. We prijzen als Arnhems Hart onze gesprekspartner APCG die zich enorm inzet als het gaat om de toegankelijkheid.

Toegankelijkheid zou bij elk nieuw plan, vanaf de schets, een verplicht punt moeten zijn. Maak toegankelijkheid een harde eis in de openbare ruimte, herinrichtingen, vergunningen, aanbestedingen en tenders, en zorg dat het meteen, en daarna, de aandacht krijgt die het verdiend. Zo worden ergernissen bij inwoners over slechte toegankelijkheid voorkomen en de meerkosten voor aanpassingen vermeden.

8. Informatievoorziening voor iedereen.
Te makkelijk is overgestapt op (louter) digitale informatievoorzieningen, terwijl niet iedereen digitaal vaardig is. De gemeente heeft toegezegd daarnaast op papier te blijven informeren, maar de praktijk blijkt anders. Zo missen inwoners geregeld belangrijke up-to-date informatie over hun wijk en Arnhem. Men wordt vaak verwezen naar de digitale kanalen en mogelijkheid om bij Rozet of op gemeentehuis gratis gebruik te kunnen maken van computers. Maar dit is echt niet voor iedereen een oplossing. Blijf informatie schriftelijk, in begrijpelijke taal, aanbieden.

9. Magere (para)Medische zorg
In de binnenstad is weinig tot geen aanbod van huisarts, tandarts, pedicure etc. De huidige maatschappen zitten (over)vol of nemen alleen patiënten uit hun eigen wijk aan. Nieuwe inwoners, ook studenten, kunnen hier dan niet terecht. Een (nieuwe) medische maatschap met ook paramedisch aanbod zou heel welkom zijn in de binnenstad. Dat kan gestimuleerd worden door op een centrale plek ruimte te creëren voor een nieuw (te bouwen) praktijk.

10. Van het gas af
Veel zorgen zijn er bij “van het gas af”. Wie gaat dat betalen en kunnen we straks gewoon zelf een netbeheerder kiezen? Heeft de gemeente Arnhem alle mogelijkheden goed in kaart en bepalen wij, of zij het? Zal de binnenstad weer een groot bouwterrein worden met opengebroken straten? Neem de bewoners tijdig mee, laat ze meedenken in oplossingen.

Wanneer men hierover informatie zoekt staat eigenlijk alles digitaal. De digibeet en inwoners zonder computer worden hierbij al direct uitgesloten. (Zie ook punt 8)

Slot
Tot slot nog een woordje over corona en participatie
Corona heeft een enorme impact gehad, en nog steeds, op de samenleving. Sociale contacten werden hierdoor minder en eenzaamheid nam sinds die tijd toe. De deurbel gaat vaak alleen als er iets word bezorgd of als de thuishulp komt. Het zal veel tijd en inspanning kosten om deze inwoners weer in hun normale ritme te krijgen.

Participatie is voor het college en gemeenteraad een groot punt van aandacht. Maar hoe betrekt men inwoners in kader van participatie? Wilt u echte participatie? Denk dan vanuit uw hart en niet om een vinkje te zetten!

De inwoners van de binnenstad wensen u plezier en wijsheid toe in aanloop naar de verkiezingen. Doe uw voordeel met deze 10 thema’s die wij graag terugzien in uw verkiezingsprogramma’s. Om te beginnen in woorden, en daarna – snel – in daden!

Met vriendelijke groeten,
Bewonersgroep Arnhems Hart.

Facebook commentaar:

Geef je reactie hieronder:

Agenda - Evenementen

error: ©Copyright Bewonersgroep Arnhems Hart