fbpx
Buurttafel verslagenDossier & Co

04-Buurttafel Stichting Arnhems Hart 03-04-2023

04-Buurttafel Stichting Arnhems Hart 03-04-2023

Welkom

-Verslag van Bewonersgroep Arnhems Hart ( 03-Buurttafel Arnhems Hart 06-03-2023 )
is goedgekeurd.

Habitat Delfos huis:
Op ons verzoek zijn zij aangeschoven, omdat we graag meer willen weten over hun initiatief. Zij vertelden ons het volgende:
Habitat wordt een thuis voor (jong)volwassenen met ASS/autisme atypische ontwikkeling (ATO), tussen de 18 en 32 jaar, die momenteel nog bij hun ouders wonen, maar zich graag willen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Er komen straks tussen de 8-10 personen te wonen die begeleid worden. Roulerend zijn daarnaast altijd één of twee ouders aanwezig. Momenteel maakt de groep al kennis met elkaar, en de ouders, in de aanloop naar de opening medio juni a.s. Er komen eigen kamers met een gezamenlijke huiskamer en keuken. Samen worden boodschappen gedaan, gekookt en zorgt men voor de huishouding. Vanuit de aanwezigen op de buurttafel worden diverse vragen gesteld die worden beantwoord door de gasten.

Habitat Delfos zal een open huis houden voor geïnteresseerden als ze zijn geopend zodat de buurtbewoners een kijkje kunnen nemen. Daarnaast zullen ze de aanwonenden/buurt betrekken in de toekomst en zijn ze bereikbaar als er iets is of voor vragen.

Wij als stichting willen graag kijken waar we kunnen helpen en zien mogelijkheden om ze met de binnenstad in contact te brengen. We danken de gasten voor hun aanwezigheid en wensen ze enorm veel succes toe.

Stichting Arnhems Hart:
Op vrijdag 17 maart jl. is de akte gepasseerd bij de notaris, het Huishoudelijk Reglement (HR) is door het nieuwe bestuur ondertekend. Alle stukken staan online op onze website. Vanwege de Wet op Privacy (AVG) is hierdoor ons online privacybeleid (Onze belofte) grotendeels aangepast. Secretaris, penningmeester en vertrouwenspersoon hebben een eigen emailadres.

Bestuur heeft jl. een eerste vergadering gehad waarbij de stand van zaken besproken werd. Financieel, projecten maar ook over activiteiten voor 2023.

-ANBI/bank: Penningmeester is hiermee bezig.
-Activiteiten gepland: IVN, wandelingen, Airborne ontbijt, Kerst op het Plein.
-Activiteiten gevraagd: Ouderen gym weer opzetten in de binnenstad.
-Eenzaamheid: Deze week worden diverse gesprekspartners benaderd om een afspraak te maken. Woningcorporaties worden meegenomen, deze hebben laatst een schouw gehouden waarbij eenzaamheid o.a. ter sprake kwam.

Brief naar college, raadsleden, fractievolgers, ambtenaren alsmede een persbericht is verzonden. Gesprek met de wethouder vind plaats op 19 april a.s.

Racebaan/rondweg:
In de top 10 van onveilige verkeerssituaties Arnhem wordt geen enkele straat in de binnenstad benoemd. Wel zal men de voet/fietsovergang Boterdijk aanpakken. Ondertussen zijn er diverse gesprekken geweest door NEFOM met de minister I&W maar deze houdt voet bij stuk als het gaat om een verplichte APK die hij voor motoren niet wil invoeren. En meer tijd voor extra handhaven op knallende uitlaten en snelheden komt er ook niet. Trajectcontrole en twee flitspalen worden nog steeds geweigerd door het CVOM. Flitspalen zullen er ook niet komen als de gemeente mogelijk alles 30km/u gaat maken. Dan zal ook de snelheid/rood licht camera bij Musis verdwijnen. Dit heeft te maken dat het CVOM het ziet als een herinrichting.

De startnotitie participatie “Duurzaam mobiliteitsplan en parkeerbeleid” is nog steeds niet rond in de gemeenteraad. Dat beleid zou eigenlijk medio augustus/september klaar zijn, maar de raadsleden zijn het maar steeds niet eens.

We kunnen wel gaan pushen en doordrukken in de gesprekken, als inwoners of stichting, maar dat heeft geen zin. Men zal niets doen tot er een duidelijk raadsvoorstel ligt en dan duurt het nog maanden tot het uitgevoerd kan worden vanwege verkeersbesluiten/bezwaren en financieel plaatje. De wijkagenten geven aan dat er deze zomer meer en intensiever gecontroleerd gaat worden.
https://arnhemshart.nl/dossier-co/raadsvoorstellen/startnotitie-participatie-duurzaam-mobiliteitsplan-en-parkeerbeleid-2023/2023

Tijdens de buurttafel wordt ingegaan op onveilige oversteekplaatsen in de binnenstad. De gemeente hanteert de richtlijnen van CROW en zodoende zijn ze veilig te noemen. Echter de ervaringen spreken anders. Bij de schouw met het APCG indertijd voelden een aantal van die oversteekplaatsen niet veilig

Over het fietsen in het winkelgebied is veel gesproken maar het blijft gedoogd ondanks dat bebording aangeeft dat het een voetgangerszone is. In de gesprekken gaan we dit weer aankaarten met als doel om het gedoogbeleid te schrappen.

Projecten:
-Blauwe Golven: De inloop werd door +/- 40 inwoners bezocht. De tekening is hier en daar aangepast vanwege o.a. de inbreng APCG/Arnhems Hart/inwoners indertijd. Men is nu gestart met de herinrichting. Fontein is naar verwachting oktober 2023 klaar. De Urban Skate plek is in afwachting van de Rijnkade planning.
-Bushalte Rijnstraat: De trap wordt momenteel geïnstalleerd en men gaat onder de brug een muurschildering (Zicht op de Rijn van Couwenberg) maken.
-Willemsplein: Er komt een inloop waar inwoners kunnen meepraten over de herinrichting.
-Bolwerk: Jl. is er een ochtend geweest waar we samen met de aanwonenden gepraat hebben over de mogelijkheden om hier meer te vergroenen. Goede input en participatie waarbij veel hulp straks te verwachten is. Tekening volgt en planning is om in najaar het te realiseren.

Knijpploeg:
De Landelijke Opschoondag 2023 was weer goed bezocht en enorm leuk. Er is 150kg aan zwerfafval opgehaald en de omgevingen bij de OC’s hebben extra aandacht gehad. Afgesloten werd er bij Anne&Max alwaar we wat heerlijks kregen aangeboden. We danken de vrijwilligers voor hun goede inzet en de gezelligheid onder elkaar.
https://arnhemshart.nl/nieuws/veel-blik-in-de-binnenstad/2023

Afval/oc’s:
De 30/60 liter oc’s (ondergrondse containers) worden langzamerhand vervangen voor grote 91 ltr. oc’s. We zien toename van bijplaatsingen bij het Kleine Oord, A. Verhoefstraat en Jansplein. De Bergstraat blijft nog steeds een zorgenkindje vanwege grof afval. Echter dat is nu opvallend minder waarschijnlijk doordat de Vijfzinnenstraat is afgesloten. (Afvaltoerisme vanuit andere gemeenten?)
Iedere inwoner kan nu twee keer per jaar gratis zijn/haar grof afval laten ophalen door Prezero.
https://arnhemshart.nl/informatie/afvalinzameling

In de binnenstad wordt al ruim van te voren PBD en oud papier buiten gezet. Vaak waait het weg of wordt het pulp door de regenbui(en). We gaan dit aankaarten bij de wethouder om meer te handhaven en PBD/OPK oc’s hiervoor te plaatsen in de binnenstad.

Coronaterrassen:
We zien nog steeds coronaterrassen en/of overblijfselen hiervan. Deze zouden vanaf 1 januari jl. geheel verwijderd moeten zijn. Een aantal worden gewoon nog gebruikt als terras/fietsenstalling en dat geeft overlast in de openbare ruimte. De afdeling vergunningen heeft dit weer aangekaart met handhaving en de (horeca)ondernemers zijn afgelopen weekend aangesproken.

Koningsnacht- en dag:
Er is een variabel verkeersbesluit geplaatst dat van kracht is tussen 22 en 29 april a.s. Bij het lezen daarvan hebben we direct bezwaar gemaakt omdat op Catherinaplaats/Koningsplein niet geparkeerd mocht worden. Hier vind geen evenement plaats dus men kan er parkeren leek ons. Ook de onderkade was maar zeer beperkt bereikbaar en dat vonden we ook niet correct. Na het bezwaar is dit teruggedraaid en mag men op Catherinaplaats/Koningsplein gewoon parkeren en op de onderkade van 22 t/m 29 april a.s. dag/nacht parkeren.

Omdat De Trans afgesloten wordt voor Matrix vervallen de 16 laadpalen daar. Men verwees naar de laadpalen bij het provinciehuis maar deze is overdag niet toegankelijk voor anderen. De optie is om dat toch mogelijk te maken of tijdelijke laadpalen plaatsen voor iedereen op bv de onderkade. Dit wordt nog besproken.

Door op sommige wegen/parkeerplaatsen straks gebruik te maken van een C1 bord mag er geen voertuig geparkeerd zijn en/of rijden. Aangeraden wordt om zijn/haar voertuig in een parkeergarage te plaatsen tijdens het evenement.

Het hieronder geplaatste verkeersbesluit zal nog aangepast worden n.a.v. ons bezwaar.
https://arnhemshart.nl/dossier-co/evenementen/koningsdag-en-nacht-2023-tijdelijke-verkeersmaatregelen/2023
C1 bord: https://cdn.psholland.nl/anwb/verkeersborden/verkeersbord_nl_c01.jpg

Wijkagenten:
Afgelopen weekend is er intensief gecontroleerd in/om de binnenstad. Daarbij zijn diverse bekeuringen uitgeschreven:
Afgelopen nacht hebben we diverse controles gehouden in en rond het centrum van Arnhem. Daarbij werden 10 personen betrapt op het rijden onder invloed. Vijf van hen bliezen zodanig veel dat hun rijbewijs direct werd ingevorderd. Daarnaast werd er gecontroleerd op snelheid. Daarbij werd 18 keer proces-verbaal opgemaakt voor een forse overtreding van de maximum snelheid. Van twee bestuurders werd het rijbewijs direct ingevorderd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 107 km/h. Ook heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport diverse taxi’s gecontroleerd. De meeste chauffeurs hadden hierbij hun zaken op orde.

Tevens heeft het Verkeersteam NO een auto in beslag genomen van een bestuurder die al 8x gepakt was zonder geldig rijbewijs.

De controles gaan de komende maanden door en op allerlei vlakken en i.s.m. partners. Wanneer er een Hyena actie is zal men ook op voertuigen controleren. (Een actie waarbij alle partners samen optreden in Spijkerkwartier/binnenstad/Burgemeesterswijk) Arnhem Centraal wordt intensiever gecontroleerd vanwege toenemende overlast en zakkenrollers.

Rondvraag:
-Stadsblokken: Wanneer hier een vaste evenementenlocatie gemaakt wordt wat gaan we daar tegen doen in kader van geluidoverlast e.d.? > Er moet eerst een vergunning aangevraagd worden waartegen men altijd in bezwaar kan gaan. Het is niet bekend of er straks meer evenementen georganiseerd gaan worden. Maar ook wat Strand Zuid daar zal doen en organiseren. We nemen dit mee in de bestuursvergadering.
-Diftar: Is er momenteel een klankbord over de voortgang? > Deze is er en bestaat uit gelote inwoners van Arnhem. Er is een eerste kennismaking geweest en verder weten we nog niets. Ook niet of het resultaat eerst besproken gaat worden met ons. In kader van afval/oc’s zitten we er wel direct op.
-OC JBS: Deze staat nog steeds niet goed. > Wellicht is men nu bezig om te kijken naar kapotte/oude riolering die eronder zit. Daardoor zou steeds de verzakkingen komen.

Volgende vergadering op maandag 1 mei 2023 in Anne&Max, Bakkerstraat 50 (Tuinkamer).
We starten altijd stipt om 13.00 uur.

©Stichting Arnhems Hart
6 april 2023

Geef een reactie

Aankomende evenementen

error: ©Copyright Stichting Arnhems Hart